Copyright 2018 - Enowa

Enowa KARAKTER therapie

Met een therapeutische methode probeert de therapeut de cliënt (of patiënt) te helpen de psychische en/of emotionele belemmeringen voor een acceptabel leven op te los­sen dan wel de gevolgen ervan te minimaliseren zodat de cliënt voortaan zelf zijn/haar leven kan sturen. Om dit te kunnen is het nodig om de mechanismen die deze belemmeringen bij de cliënt veroorzaken op te sporen, bloot te leggen en dan op te lossen of de gevolgen te verminderen.

In de Enowa KARAKTER therapie gaan we er van uit dat negatieve karaktertrekken (NKT's) het gedrag van een persoon zodanig belemmeren dat hij/zij geen keuze meer lijkt te hebben om zich te gedragen zoals hij/zij zou willen.
De Enowa KARAKTER therapie is een therapeutische methode waarbij cliënten hun neigingen of drang om negatieve karaktertrekken te gebruiken, leren herkennen, beheer­sen en uiteindelijk naar de achtergrond zetten: de mens wordt vrij om te kiezen doordat het weer over de hartkwaliteiten kan beschikken.

Als kinderen geboren worden zijn ze afhankelijk van opvoeders voor veiligheid en het invullen van behoeften, zoals eten, drinken, aanraken en aandacht.
Als deze veiligheid onvoldoende wordt ingevuld ontstaat er angst. Als de behoeften onvoldoende worden ingevuld ontstaan er verlangens. Daarnaast zijn er ook aangeboren verlangens. Beiden, zowel angst als verlangens, roepen NKT’s op om te beschermen (het niet invullen van verlangens geeft het kind een naar gevoel) en alsnog te krijgen wat het kind wil.

Als de ontwikkeling van deze NKT’s onvoldoende wordt begeleid, het kind moet leren verlangens uit te stellen, zullen deze NKT’s zich versterken en zal het kind zich steeds meer verschansen achter deze NKT’s. 
Door het hanteren van NKT’s zal het kind zijn zin krijgen en zal het kind deze beproefde strategie blijven hanteren. Naarmate het kind ouder wordt leert het dat bepaalde NKT’s niet geaccepteerd wordt door de buitenwereld, buiten het ouderlijk gezin, en gaat zich een masker aanmeten waarachter het kind zich verstopt.
Door het gebruik van NKT’s zal het hart minder kans krijgen zich te laten zien omdat de NKT’s het hart (deels) sluiten.

Deze NKT's zijn de oorzaak van bijna alle strijd en onzekerheid op de verschillende (relationele) gebieden.

In dit, vaak alleen maar, nastreven van het eigen belang schuilen veel van de proble­men die zowel volwassenen als kinderen ervaren in relaties met anderen.
Met de Enowa KARAKTER therapie kan meestal het hele gezin geholpen worden door de NKT's van de ouders aan te pakken. Sterker nog: er komt weer ruimte voor eerlijkheid, respect, vertrouwen en liefde.

Er kunnen verschillende hulpvragen zijn. Vragen over de relatie, over werk (dit is de relatie met collega's of leidinggevenden) of over kinderen die “dwars” liggen. Het gaat steeds over de relatie met anderen waarin iets niet lekker gaat. Door de NKT's in een vroeg stadium te benoemen in het gesprek met de cliënt, zal snel veel helder worden en heeft men een handvat om mee aan de slag te gaan.
Soms ervaren mensen een opgesloten zitten in zichzelf en weten niet hoe hieruit te komen. Ze zitten dan opgesloten in een “gevangenis van hun NKT’s”.

Met de Enowa KARAKTER therapie willen we samen met de cliënt op zoek gaan naar de verborgen NKT's die het leven zo zwaar maken; vol tegenslagen, strijd en pijn en deze helpen oplossen.

Enkele voorbeelden van NKT's zijn: koppigheid, zielig-zijn, zeuren, wraakzucht, de baas willen zijn, egocentrisme, hebzucht, aandacht trekken, materialisme, manipuleren, venijn, jaloezie, arrogantie, gemakzucht, bezitsdrang, slijmen etc.. Alles vanuit het eigen belang (ego).

Het is een snelle methode is om oorzaken bloot te leggen en om op korte termijn, vooral in probleem relaties, op een snelle manier lucht te krijgen voor de betrokkenen. We hebben het hierbij vooral over de kinderen. Zij zijn de dupe bij dit soort ongezonde relaties. Als de partners de NKT’s hebben blootgelegd, zien we dat in korte tijd de kinderen weer opleven omdat ze voelen dat er weer hoop is. Het probleem is nog niet opgelost, maar voor het kind er is weer hoop dat het beter gaat worden.

Vele moeders herkennen aan het huilen van haar pasgeboren kind wat het kind wil: heeft het honger, heeft het pijn, huilt het om in slaap te komen of ligt het te dwingen.
In onze praktijk hebben wij de afgelopen 25 jaar steeds weer ervaren dat pas geboren baby's al dwingend kunnen zijn. Wij hebben ouders vaak geadviseerd hoe hier mee om te gaan. En met succes. Het kost weinig inspanning van de ouders om dit dwingen bij de baby te leren beheersen. Dit in tegenstelling tot het leren beheersen als iemand volwassen is! Dan kost het vele malen meer moeite. Een groot geschenk dus van de ouders aan hun kind!

Wij zijn van mening dat de geest regeert over het lichaam met zijn lichaam gebonden karaktertrekken, emoties en verlangens en dus kan de geest deze NKT’s en verlangens leren beheersen. En dat is waar wij ons op hebben gericht de afgelopen 20 jaar, met de Eclectische KARAKTER therapie als therapeutische methode.

We noemen deze karaktertrekken "negatief' omdat ze zorgen voor overleven en (een deel van) het hart doen sluiten. De mooie menselijke eigen­schappen zoals liefde, betrokkenheid, opoffering, respect, waardering, zorg voor el­kaar, zorg voor de natuur enzovoort kunnen dan niet meer naar voren komen.

Een voorbeeld:
Een mannelijke cliënt heeft als kind weinig aandacht gehad van een moeder die te veel met zichzelf bezig was en hij moest daardoor alles zelf maar uitzoeken. Hij heeft daardoor een NKT geactiveerd van arrogantie (Ik heb met niemand iets te maken, wat interesseren anderen mij) en dictatorschap (Als ik iets wil hebben dan neem ik het, dus anderen doen wat ik zeg). Dit alles om de pijn van de afwijzing niet te hoeven voelen. Nu als volwassene zal de cliënt, zodra hij ziet dat zijn partner iets voor zichzelf doet, direct zichzelf vertellen: “Daar heb je weer zo’n vrouw die mij pijn wil doen, ze is er op uit en dus moet ik haar voor zijn.” De cliënt zal nu direct weer arrogantie en dictatorschap activeren en zijn partner aanspreken op haar “afwijzende houding” naar hem. En omdat hij zich nu wel kan “verdedigen”, zal hij boosheid, maar vaak woede over het verleden, naar voren brengen. De partner trekt zich geschrokken terug, en de cliënt zal zich nog meer “verlaten” voelen en de neerwaartse spiraal is een feit.
Deze gedachten verlopen meestal “onbewust” en de man begrijpt zijn woede uitbarsting niet. Uiteraard geldt dit ook voor vrouwen.

In het vorenstaande voorbeeld hebben wij een situatie beschreven uit de praktijk van alle dag, die velen zullen herkennen.

Als in een relatie de NKT’s zijn aangepakt en de partners hebben geleerd er grip op te houden, zullen ze geen strijd meer voeren maar respectvol met elkaar omgaan en elkaar helpen om uit deze NKT te blijven.
Uiteraard zullen deze NKT’s zich ook openbaren op andere levensgebieden en ook daar zal het snel beter gaan.

Voor de kinderen verandert er bij dit veranderproces van de ouders veel. Aanvankelijk voelen zij doorlopend de onderhuidse drijfveren van de ouders en dat creëert voor de kinderen een onveilige situatie waarbij ze angstig zijn en zullen deze angst gaan com­penseren in NKT’s. Naar de ouders komt er steeds meer aangepast gedrag of kan het tegenovergestelde gebeuren, zoals agressie.
Zodra de ouders moeite gaan doen om de NKT's te willen beheersen zullen de kinde­ren al snel ontspannen en weer opleven omdat het weer veilig gaat worden. Kinderen zijn flexibel en zullen hun eigen ontwikkelproces weer snel oppakken.